Lei, Xulu, Shirui Cheng, Honglian Peng, Qin He, Hongyu Zhu, Mengqian Xu, Qinqin Wang, Li Liu, Chengshun Zhang, Qizhi Zhou, Jian Ying, Fang Zeng, Haiyan Yin, and Shuguang Yu. “ANTI-INFLAMMATORY EFFECT OF ZANTHOXYLUM BUNGEANUM-CAKE-SEPARATED MOXIBUSTION ON RHEUMATOID ARTHRITIS RATS”. African Journal of Traditional, Complementary and Alternative Medicines 13, no. 1 (December 3, 2015): 45–52. Accessed December 2, 2023. https://journals.athmsi.org/index.php/ajtcam/article/view/3199.