Yang, Yufang, Zhenguang Huang, Xiaoqin Zou, Xiaobin Zhong, Xueyan Liang, and Jinling Zhou. 2016. “THE ANTIBACTERIAL EFFECT OF URENA LOBATA L. FROMV GUANGXI ON MICE WITH STAPHYLOCOCCUS AUREUS PNEUMONIA”. African Journal of Traditional, Complementary and Alternative Medicines 14 (1):73-88. https://doi.org/10.21010/ajtcam.v14i1.9.