Wang, Ying, Guan-Hao Li, Xin-Yu Liu, Lu Xu, Sha-Sha Wang, and Xue-Mei Zhang. 2016. “IN VIVO ANTI-INFLAMMATORY EFFECTS OF TARAXASTEROL AGAINST ANIMAL MODELS”. African Journal of Traditional, Complementary and Alternative Medicines 14 (1):43-51. https://doi.org/10.21010/ajtcam.v14i1.6.