Li, Hua-Liang, Yi-Tao Deng, Zi-Ran Zhang, Qi-Rui Fu, Ya-Hui Zheng, Xing-Mei Cao, Jing Nie, Li-Wen Fu, Li-Ping Chen, You-Xiong Xiong, Dong-Yan Shen, and Qing-Xi Chen. 2016. “EVALUATION OF EFFECTIVENESS IN A NOVEL WOUND HEALING OINTMENT-CROCODILE OIL BURN OINTMENT”. African Journal of Traditional, Complementary and Alternative Medicines 14 (1):62-72. https://doi.org/10.21010/ajtcam.v14i1.8.