Shi, Lei, Zhi-qiang Ji, Yue-mei Li, Yuan-yuan Li, and Chang-sheng Guo. 2015. “ANTIOXIDANTAND ANTIBACTERIALACTIVITY OF TODDALIA ASIATICA (LINN) LAM ROOT EXTRACTS”. African Journal of Traditional, Complementary and Alternative Medicines 12 (6):169-79. https://doi.org/10.21010/ajtcam.v12i6.18.