Zhang, Yuchen, Jinyan Zhao, Xiaoyong Zhong, Haiyin Zheng, Ying Li, Liya Liu, Yun Wan, Jun Peng, and Zhenfeng Hong. 2015. “AMELIORATIVE POTENTIAL OF ARTEMISIA CAPILLARIS FORMULA ON NONALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE IN RATS THROUGH REGULATION OF FAT METABOLISM”. African Journal of Traditional, Complementary and Alternative Medicines 12 (6):151-61. https://doi.org/10.4314/ajtcam.v12i6.16.